Archiwalna wersja strony.
Dowiedz się więcej

Polpharma przystąpiła do inicjatywy United Nations Global Compact

29.12.2016 Grupa Polpharma

Polpharma przystąpiła do inicjatywy United Nations Global Compact

Polpharma formalnie przystąpiła do inicjatywy United Nations Global Compact, zobowiązując się do przestrzegania i popularyzacji 10 zasad UN Global Compact oraz regularnego raportowania postępów w tej dziedzinie. Prezes Polpharmy Markus Sieger został również członkiem Rady Programowej Global Compact Network Poland.

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 podmiotów ze 170 krajów.

Przystąpienie Polpharmy do Inicjatywy jest kolejnym dowodem strategicznego podejścia firmy do kwestii zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact jest wiodącą platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej polityki korporacyjnej, która wiąże strategiczne działania biznesu z 10 podstawowymi zasadami w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządami, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi UN Global Compact wspiera:

  • rozpowszechnienie 10 zasad Global Compact wśród biznesu na całym świecie
  • realizację generalnych celów ONZ, w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Polpharma, deklarując przystąpienie do Inicjatywy, zobowiązała się do przestrzegania 10 zasad UN Global Compact:

Prawa człowieka

1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową

2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę

Standardy pracy

3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się

4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

5. Zniesienie pracy dzieci

6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia

Ochrona środowiska naturalnego

7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego

8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej

9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii

Przeciwdziałanie korupcji

10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu

Polpharma, realizując swoją strategię społecznej odpowiedzialności, wspiera również realizację 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs): 3. – dobre zdrowie i jakość życia, 5. – równość płci, 6. – godna praca i wzrost ekonomiczny, 9. – przemysł, innowacyjność, infrastruktura, 12. odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, 16. – pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

wróć