Sprzedaż zbędnego majątku

18.08.2017 Komunikaty

Sprzedaż zbędnego majątku

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim ul. Pelplińska 19 ogłaszają pisemny konkurs ofert na sprzedaż zbędnego majątku

Wykaz majątku przeznaczonego do sprzedaży znajduje się w załączonym pliku.

Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę zakupu netto oraz informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gd. z dopiskiem: „Departament Zarządzania Majątkiem – Konkurs ofert” w terminie do 17 listopada 2017 roku. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji i dokumentów po otwarciu ofert jak również prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. O przyjęciu lub odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58)5631361 w godzinach 700–1500.

wróć